اطلاعیه های مدرسه پرنیان

گروه بندی جهت دریافت کارنامه سال تحصیلی 1399-1400

1-   پیش   و  اول   :  یکشنبه       ساعت (  9 الی   12 )

2-   دوم  و  سوم   :   دوشنبه        ساعت (  9 الی   12 )

3- چهارم  و  پنجم  :  سه شنبه      ساعت (  9 الی   12 )

4 – ششم            :  چهارشنبه      ساعت (  9 الی   12 )