درخواست کارآموزی یا همکاری

  • 1 – فرم را به دقت پر نمایید.
  • 2 – به آدرس parnianschool@gmail.com پست نمایید.
  • 3 – به خط دیتای مدرسه به شماره 09213617235 ارسال خود را اطلاع دهید. ( ارسال اسم متقاضی با پیامک یا whatsapp)
  • 4 – به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نمی شود .